JUJUTSU

Mon

Shodenno Maki

Shoden no Maki

1. 

AikiDori

Aiki Dori (+ Aiki Zeme)

Foto

2.

AikiNage

Aiki Nage (1+2) 

Video

3.

HizaKatameru

Hiza Gatame

4.

TeKagami

Te Kagami

Foto

5.

SotoKobaGaeshi

Soto Koba Gaeshi

Foto

6.

UchiKobaGaeshi

Uchi Koba Gaeshi

7.

UchiKomiDori

Uchi Komi Dori

8.

UdeDori

Ude Dori

9.

MuneDori

Mune Dori  

Foto

10. 

YokoDori

Yoko Dori

11.

MaeDori

Mae Dori (1+2) 

Video

12.

MakiKomi

Maki Komi     

Foto

13.

MatsubaDori

Matsuba Dori

Foto

14.

TsukiKomiDori

Tsukikomi Dori

15.

KubiShimeruDori

Kubijime Dori

Video

16.

UshiroAikiDori

Ushiro Aiki Dori

 << zurück 

© Copyright R. Reinberger 2000-2007. All rights reserved

 weiter >>